[ anon videos ] [ voyeur tube ] [ nude celebrities ] [ best porn sites ] [ ar / au / bel / br / ca / ch / dk / finl / fr / ger / it / mex / nl / nor / nz / plc / roman / safrica / sp / sw / uk ] [ live cams ] [ more ] [ dmca ]

/nor/ - NorwayName
Email
Subject
Comment
Verification
File
Password (For file deletion.)
Read the rules before posting.

File: 1469108986771.png (9.16 KB, 244x206, image.png) ImgOps Google

ID: 027a339111 No.9960[Reply][Last 50 Posts]

Noen som har no herfra? Blir satt veldig stor pris på. Kan gjerne bytte, gi beskjed, så ordner vi det på Mail ;)
102 posts and 4 image replies omitted. Click reply to view.

ID: 026de9a8f8 No.14876

Kom med navn da?

ID: 19bee37777 No.14877

Marita, Whitney, Ane. Hva med deg?

ID: 0d78bcc31a No.14894

>>14877
Lag en vola da

ID: 60e329cc7e No.15175

Noen volaer som er aktive nå??

ID: 5f625c1525 No.16422

Kipper…… er du herFile: 1503330907033-0.jpg (99.31 KB, 1080x1080, 14677280_716268061858082_4….jpg) ImgOps Exif Google

File: 1503330907033-1.jpg (78.28 KB, 1080x1080, 15046985_690820737753719_5….jpg) ImgOps Exif Google

ID: c3ba195006 No.16356[Reply]

Eva Eva Eva Eva Eva E.

ID: c3ba195006 No.16415

File: 1503933799115.jpg (97.17 KB, 1080x1233, 17934610_1672368163069273_….jpg) ImgOps Exif Google

bumpID: c5e08217f1 No.16414[Reply]

her er mer av samme damen.
noen andre som vil bidra?


ID: 5523cfa257 No.16392[Reply]

Norwegian slut


File: 1503525155863.jpg (58.51 KB, 960x960, 391.jpg) ImgOps Exif Google

ID: 5b7497e8ae No.16380[Reply]

Noen som har noe? Bor i Trondheim


File: 1503133964431.png (1.95 KB, 104x104, images.png) ImgOps Google

ID: bfff6d7bd6 No.16335[Reply]

Noen som har fra Herøy?

ID: 92d70ed85e No.16344

vet ei der so mer litt rykter om Marina. har du henne?

ID: bfff6d7bd6 No.16349

nei. har ikkje ho. men har ks. har også et par som flytta på seg til bergen og oslo.

ID: 92d70ed85e No.16351

kult eg har og noen bilder. hvordan utveksle da?

ID: bfff6d7bd6 No.16372

volafil

ID: 92d70ed85e No.16373

har ikke gjortde før . er med på det me ndu må da ver in charge :-)File: 1503345800451.jpg (62.13 KB, 960x960, haldis.jpg) ImgOps Exif Google

ID: 2ff909e9f6 No.16362[Reply]

nogen som har noget på
Haldis Helene Bor i Treungen


File: 1502796962852-0.jpeg (265.2 KB, 1080x720, 51ff8de34ba0e.jpeg) ImgOps Google

File: 1502796962852-1.jpg (70.87 KB, 730x489, 13755809351.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1502796962852-2.jpg (201.67 KB, 966x649, 137558084950.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1502796962852-3.jpg (161.52 KB, 968x652, 137558076644.jpg) ImgOps Exif Google

File: 1502796962852-4.jpg (650.79 KB, 926x4638, Linnea frerard@live.no.jpg) ImgOps Exif Google

ID: 8a7a282f54 No.16317[Reply]

Who is this girl ? It says Linnea Frerard@live.no . Is there more of her ? Any vids ?

ID: 3ef728dbb5 No.16328

what's the fetlife profile name? Give me it and I'll find her

ID: 8a7a282f54 No.16329

I don't know it only says Linnea Frerard in the map i downloaded

ID: a0fb7759ce No.16340

>>16338
Fuck off med sånne survey linkerFile: 1502838772292-0.jpg (187.3 KB, 1000x1003, IMG_0634.JPG) ImgOps Exif Google

ID: 88e706d43e No.16321[Reply]

Noen som har bilder av meg,
Charlotte.31 fra Moss/rygge

ID: 1909d8fb76 No.16330

Burde ikke du ha bilder av deg selv fra før av???

ID: 2b8ac0b621 No.16336

Me thinks you have been dumped and want to go all in revenge.

#wanker#idiot#dumpsvilleFile: 1502357943175.jpg (16.72 KB, 350x253, 350px-Høybråtenveien_kommu….jpg) ImgOps Exif Google

ID: 8deb3ff33a No.16282[Reply]

Bilder å dele fra Lørenskog?

ID: 24ca1a1a66 No.16295

farmoren min er fra lørenskog

ID: 6d62f985eb No.16308

det hjelper faen meg lite med mindre at du er villig til å legge ut nakne snapx av henne?Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
| Catalog
[ anon videos ] [ voyeur tube ] [ nude celebrities ] [ best porn sites ] [ ar / au / bel / br / ca / ch / dk / finl / fr / ger / it / mex / nl / nor / nz / plc / roman / safrica / sp / sw / uk ] [ live cams ] [ more ] [ dmca ]