[ anon videos ] [ voyeur tube ] [ nude celebrities ] [ best porn sites ] [ ar / au / bel / br / ca / ch / dk / finl / fr / ger / it / mex / nl / nor / nz / plc / roman / safrica / sp / sw / uk ] [ live cams ] [ more ] [ dmca ]

/nor/ - Norway


hot girl striptease sexy nude poledance desktop stripper

Name
Email
Subject
Comment
Verification
File
Password (For file deletion.)
Read the rules before posting.

File: 1512560602778.png (1.79 KB, 225x225, images.png) ImgOps Google

 No.18082

Er det noen som har medlemslistene som ble lekket i høst?

 No.18090

Ikke akkurat relevant for dette forumet? Hvorfor gå etter folk som bare vil landet godt?

 No.18094

Det kommer en større leak etter nyttår med den lista og diverse annet har jeg hørt.

 No.18098

>>18090

> bare vil landet godt


Her trenger vi en utdyping. Men, jeg ser på signaturen din at du neppe klarer å utdype noe som helst.

"Vil bare det beste for landet" - men er tilhenger av nazisme..oh, the irony.

 No.18107

>>18098
Slapp av, Norgistan er snart en realitet og du kan suge så mye negerpikk du bare orker.

 No.18154

File: 1512937068296.jpg (318.17 KB, 1331x1021, sophies.jpg) ImgOps Exif Google

>>18098
Din syke syke mann.
Hva har skjedd i oppveksten din som gjør at du vil Norge så jævlig vondt?

På tide å tenke for deg selv og ikke være en slave for mamsen.Delete Post [ ]
[Return] [Go to top]
[ anon videos ] [ voyeur tube ] [ nude celebrities ] [ best porn sites ] [ ar / au / bel / br / ca / ch / dk / finl / fr / ger / it / mex / nl / nor / nz / plc / roman / safrica / sp / sw / uk ] [ live cams ] [ more ] [ dmca ]