[ anon videos ] [ voyeur tube ] [ nude celebrities ] [ best porn sites ] [ ar / au / bel / br / ca / ch / dk / finl / fr / ger / it / mex / nl / nor / nz / plc / roman / safrica / sp / sw / uk ] [ live cams ] [ more ] [ dmca ]

/nor/ - NorwayName
Email
Subject
Comment
Verification
File
Password (For file deletion.)
Read the rules before posting.

File: 1512560602778.png (1.79 KB, 225x225, images.png) ImgOps Google

ID: 78f7638bd8 No.18082

Er det noen som har medlemslistene som ble lekket i høst?

ID: 57860c8379 No.18090

Ikke akkurat relevant for dette forumet? Hvorfor gå etter folk som bare vil landet godt?

ID: 928d90713c No.18094

Det kommer en større leak etter nyttår med den lista og diverse annet har jeg hørt.

ID: ae995dd706 No.18098

>>18090

> bare vil landet godt


Her trenger vi en utdyping. Men, jeg ser på signaturen din at du neppe klarer å utdype noe som helst.

"Vil bare det beste for landet" - men er tilhenger av nazisme..oh, the irony.

ID: 3380a190f1 No.18107

>>18098
Slapp av, Norgistan er snart en realitet og du kan suge så mye negerpikk du bare orker.

ID: e890cf3e73 No.18154

File: 1512937068296.jpg (318.17 KB, 1331x1021, sophies.jpg) ImgOps Exif Google

>>18098
Din syke syke mann.
Hva har skjedd i oppveksten din som gjør at du vil Norge så jævlig vondt?

På tide å tenke for deg selv og ikke være en slave for mamsen.Delete Post [ ]
[Return] [Go to top]
[ anon videos ] [ voyeur tube ] [ nude celebrities ] [ best porn sites ] [ ar / au / bel / br / ca / ch / dk / finl / fr / ger / it / mex / nl / nor / nz / plc / roman / safrica / sp / sw / uk ] [ live cams ] [ more ] [ dmca ]